dijous, 5 de gener de 2012

El Pla TAC:

Les TAC les podem entendre com una visió de les TIC a l’escola, ja que com diuen les sigles les TAC són les Tecnologies per l’Aprenentatge i la Comunicació.

Aquest Pla es presenta com una guia estratègica per orientar als centres educatius en la adopció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) d’una forma adient als nostres temps, millorant els resultats educatius i la cohesió social.
Parlem de que l’equip docent i directiu han de prendre unes metodologies i uns plantejaments diferents als utilitzats fins ara, com també un canvi de rols en el professorat, ja que no és suficient per adquirir la competència digital, la implementació només de les TIC a les escoles.
L’objectiu de la implementació de les TIC a escola és facilitar l’aprenentatge autònom i personalitzat de l’alumnat, on ens centrem en com ha d’aprendre l’alumne i com ens poden ajudar les TIC.

És necessari crear un Pla TAC a les escoles i que aquests sigui coherent amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC), per a que la integració de les TIC al procés d’ensenyament-aprenentatge sigui equilibrat.
Aquest Pla ha de assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica, i per a això s’ha de coordinar i consensuar per part de la direcció i el claustre de la escola, també així ha d’existir la complicitat de totes les parts de la comunitat educativa.

El Pla TAC: abans de la redacció del Pla

Com ja he comentat, alhora de formalitzar el Pla s’ha d’involucrar tota la comunitat educativa i és molt important aclarir les tasques que ha de desenvolupar cadascun dels implicats quan s’ha d’implantar el Pla per arribar a una bona gestió diària, tot i que és ben sabut que no és possible crear un format únic, ja que això depèn dels plantejaments metodològics de cada centre, però segons l’autonomia de centres eixamplada a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), la direcció del centre s’ha d’encarregar de governar, el que repercuteix també al Pla.
Seria convenient, però:
-Crear comissions TAC, representades per membres de la direcció, coordinadors de cicles o etapes i TIC, responsables de biblioteca... per tal de engegar i desenvolupar-lo.
-Estimular la participació de tot el professorat creant equips de treball.
-Identificar els problemes i ordenar-los gradualment per atendre’ls segons les possibilitats del centre.
-Establir una relació de tasques relacionades amb les tecnologies i assignació de responsabilitats.
-Analitzar l’impacte de les TIC en diversos àmbits (currículum, metodologia, organització d’aula, organització escolar i mètodes d’avaluació).
-Determinar les necessitats horàries i grupals en quant a flexibilitat.
-Establir objectius de canvi possibles, ordenats en calendari de desenvolupament per a poder acomplir-los amb comoditat.
-Establir un pla de formació pel professorat focalitzat en les competències didàctiques atenent als diversos graus de domini de les TAC.

Tot això ha de quedar reflectit al Pla, lògicament.

Existeixen també un seguit d’aspectes normatius a seguir:
-Disposar de la llicència d’ús per a tot el programari que s’utilitzi i en cadascun dels ordinadors del centre, facilitarà aquesta norma l’ús de programari lliure.
-Tenir en compte el respecte pels drets d’autoria i els criteris d’accessibilitat en els materials digitals publicats pel centre.
-Vetllar perquè la pàgina web del centre incorpori la identificació gràfica adaptada al Programa d’Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya.
-Vetllar per una correcta aplicació dels principis de la legislació relativa a la protecció de dades i la promoció de conductes que preservin els valors que se’n desprenen.

El Pla TAC: evolució del paper de les tecnologies a l’escola

Als anys 80 les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) eren l’objecte de l’estudi, calia aprendre informàtica sense fer-ho de forma lligada a les altres àrees curriculars.
A la dècada dels 90 les TIC es tenen com un recurs didàctic i el que es busca es com integrar-les amb les altres àrees.
Avui dia, amb les TIC es pretén l’aprenentatge de l’alumnat i es plateja en quina mesura les TIC ajuden de forma positiva, quines metodologies i continguts són els millors per l’adquisició de les competències que es necessiten. Les metodologies que escollim utilitzar determinen quina modalitat de recurs tecnològic adoptem. Avui plantegem una utilització de les TIC de forma sistèmica, que inclou la utilització d’aquestes com a font d’informació i com a eina de treball.

El Pla TAC: barreres que dificulten o faciliten l’ús de les TIC

És molt important que el professorat estigui involucrat en la elaboració i el desenvolupament del Pla, ja que aquests són un element clau per la integració adequada de les TIC i per a que tothom tingui la visió clara de a on es vol arribar i com.

Existeixen barreres de dos tipus:

-De primer ordre, que depenen del professorat i són de tipus operatiu:
1.Grau d’accés als ordinadors, connexions i programari.
2.Disponibilitat de temps per planificar i preparar les activitats instructives amb les TIC.
3.Grau d’adequació del suport tècnic i administratiu que el professorat rep per dur a terme aquestes tasques.

-De segon ordre, són de tipus metodològic i depenen de les creences del professorat sobre:
1.Ensenyament-aprenentatge.
2.Paper que han de jugar les TIC en el procés educatiu.
3.Tipus de pràctiques metodològiques que adopten.

El Pla TAC: accés a material digital

Existeixen una gran quantitat de recursos educatius que ens permeten accionar un ensenyament no tradicional. Internet ens ofereix aquests materials, com pel•lícules, documentals, simulacions, mapes interactius, diferents webs d’exercicis..., i ens facilita la pràctica de projectes amb centres que no són al nostre costat.
Com mestres hem de conèixer, seleccionar i seqüenciar els continguts disponibles i els recursos que tenim a l’abast per poder integrar-los a la programació.
El Departament d’Educació ha creat el catàleg de recursos educatius digitals Merlí, que té per objectiu proporcionar a la comunitat educativa un espai on poden trobar recursos, materials, continguts i d’altres dividit per àrees o etapes.

Podem catalogar els continguts digitals segons la focalització de l’aprenentatge i segons el tipus d’interacció i depenent de quins utilitzen queda reflectit l’estil pedagògic adquirit pel centre.

D’altra banda als centres educatius els hi cal un punt de trobada per poder gestionar els continguts digitals de forma senzilla i eficient i també organitzar la informació entre pares, professors i alumnes. A aquests espais se’ls anomena Entorn Virtual d’Ensenyament-Aprenentatge (EVEA) que són espais virtuals que proporcionen diferents eines per organitzat i gestionar tant els continguts com els aprenentatges (compartir, crear, comunicar, conèixer, etc.). Es un espai molt eficaç que permet una gran varietat de formes per facilitar tant a l’alumnat com al professorat la integració de les TAC.
En aquest àmbit el programari (lliure) més estès és Moodle. El Departament d’Educació crear el servei Àgora que inclou tant Moodle com les intranets, per oferir un servei d’allotjament múltiple virtual, administrar des de XTEC.

El Pla TAC: quins recursos utilitzar i com

El Pla TAC ens proporciona una graella on se’ns determina de forma orientativa, segons per a que volem utilitzar les TIC i com les utilitzarem, a on han d’estar situades.
Es convenient realitzar un estudi previ de les metodologies que utilitzarem per a adequar be l’espai que disposem per les TIC, per a que amb el seu ús es pugui extreure el màxim aprofitament.

El Pla TAC: fases

Per tal de facilitar la implantació del Pla es cau seguir unes fases:
1.Definir la visió del centre en quant a les TAC d’acord amb el PEC, la normativa vigent i per a un termini de temps concret: seria convenient redactar un document consensuat per tota la comunitat educativa, on quedi reflectit el camí que es vol portar a terme.
2.Diagnosticar la maduresa digital del centre: és necessari identificar des de on parteix la escola, a quin nivell tecnològic es troba.
3.Definir els objectius.
4.Planificar les prioritats.
5.Identificar les necessitats.
6.Assignar tasques i responsabilitats.
7.Aplicar el Pla.
8.Avaluar el procés i establir nous objectius.

Com es remarca durant el document és molt important incloure al major nombre de persones en el procés des de la elaboració fins l’avaluació, per a que el conjunt del equip docent, directiu i serveis es sentin responsables i compromesos amb allò acordat, tot pel benefici dels alumnes. S’ha de procurar que es donin el major nombre d’experiències per poder acorar bé el Pla al centre en qüestió i que tothom entengui la importància que té en la implantació i desenvolupament d’aquest.

El Pla TAC: estructura

Ha de ser un document pràctic i senzill però concret i que permeti l’avaluació continuada.
El document ens dona una orientació de quina estructura hauria de tenir:
1.Visió del centre.
2.Objectius a llarg, mitjà i curt termini.
3.On som i cap a on anem:
-Gestió i planificació
-Desenvolupament curricular
-Desenvolupament professional del professorat
-Organització
-Recursos i infraestructures
-Inclusió digital
4.Governança de la tecnologia (responsabilitats).
5.Eines d’avaluació de la implantació del Pla.
Pel que fa a les metodologies a emprar, la seqüenciació curricular de la competència digital o altres aspectes a resoldre posteriorment, s’inclouran als annexos del Pla.

El Pla TAC: eines per l'autodiagnosi

El document que ens proporciona el Departament d’Educació conté un annex que consisteix en una graella d’autodiagnosi orientativa, que pretén servir com instrument avaluatiu per a que els centre sàpiguen on es troben, per orientar les pràctiques s posteriors i millorar en previsió al futur.
Aquest es troba organitzat en sis categories classificades en tres nivells d’integració(inicial, intermedi i avançat):
1.Gestió i planificació
2.Desenvolupament curricular i TAC
3.Desenvolupament professional del professorat
4.Organització del centre i TAC
5.Recursos i infraestructures TAC
6.Inclusió digital i TAC
Els centres poden utilitzar la graella per identificar els seus punts forts i organitzar estratègies de creixement i els punts febles, que els serviran per preveure estratègies de millora.

Un blog d'allò més interessant

Navegant per Internet mentre estudiava per l'examen de UDTIC, m'he trobat amb aquest bloc, el qual m'ha semblat molt interessant perquè hi han força articles tots relacionats amb les TIC i allò que estem estudiant.
L'escriu un professor de tecnologies del nostre país.
Té articles de tot tipus, inclòs te un apartat d'humor que m'ha fer riure amb fets quotidians que passen a escola actualment, o amb el seu diccionari humorístic.
En el lateral del bloc trobem un índex molt acurat que ens permetrà trobar allò que busquem de forma ràpida.
Trobo que és un exemple a seguir (parlant del bloc) pel seu format, la seva serietat, la seva continuïtat gairebé diària i per l'estil d'escriptura, que particularment m'ha agradat i em resulta força entenedor.
Espero que us agradi companys i us serveixi per aprendre'n més i millor.