dijous, 5 de gener de 2012

El Pla TAC: abans de la redacció del Pla

Com ja he comentat, alhora de formalitzar el Pla s’ha d’involucrar tota la comunitat educativa i és molt important aclarir les tasques que ha de desenvolupar cadascun dels implicats quan s’ha d’implantar el Pla per arribar a una bona gestió diària, tot i que és ben sabut que no és possible crear un format únic, ja que això depèn dels plantejaments metodològics de cada centre, però segons l’autonomia de centres eixamplada a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), la direcció del centre s’ha d’encarregar de governar, el que repercuteix també al Pla.
Seria convenient, però:
-Crear comissions TAC, representades per membres de la direcció, coordinadors de cicles o etapes i TIC, responsables de biblioteca... per tal de engegar i desenvolupar-lo.
-Estimular la participació de tot el professorat creant equips de treball.
-Identificar els problemes i ordenar-los gradualment per atendre’ls segons les possibilitats del centre.
-Establir una relació de tasques relacionades amb les tecnologies i assignació de responsabilitats.
-Analitzar l’impacte de les TIC en diversos àmbits (currículum, metodologia, organització d’aula, organització escolar i mètodes d’avaluació).
-Determinar les necessitats horàries i grupals en quant a flexibilitat.
-Establir objectius de canvi possibles, ordenats en calendari de desenvolupament per a poder acomplir-los amb comoditat.
-Establir un pla de formació pel professorat focalitzat en les competències didàctiques atenent als diversos graus de domini de les TAC.

Tot això ha de quedar reflectit al Pla, lògicament.

Existeixen també un seguit d’aspectes normatius a seguir:
-Disposar de la llicència d’ús per a tot el programari que s’utilitzi i en cadascun dels ordinadors del centre, facilitarà aquesta norma l’ús de programari lliure.
-Tenir en compte el respecte pels drets d’autoria i els criteris d’accessibilitat en els materials digitals publicats pel centre.
-Vetllar perquè la pàgina web del centre incorpori la identificació gràfica adaptada al Programa d’Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya.
-Vetllar per una correcta aplicació dels principis de la legislació relativa a la protecció de dades i la promoció de conductes que preservin els valors que se’n desprenen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada